Algemene voorwaarden opdrachtgever cq lastgever

Versie: 2022-03

Algemene Voorwaarden Verhuurbemiddeling & Opdracht tot Tijdelijk Gebruik “Prevenda” gevestigd te Oss en “Prevenda BVBA” gevestigd te Antwerpen.

1. Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de samenwerking c.q. rechtsverhouding tussen aanbieder van een pand in het kader van verleende opdrachten om voor en al dan niet in naam van lastgever overeenkomst(en) strekkende tot tijdelijk verblijf af te sluiten met derden betreffende het gebruik van tijdelijk leegstaande panden en Prevenda danwel Prevenda BVBA. Zij strekken er mede toe om de uit genoemde overeenkomst(en) voortvloeiende bevoegdheden in en buiten rechte als lasthebber en middellijk vertegenwoordiger uit te kunnen oefenen.

En

Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en / of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Prevenda en de opdrachtgever.

  • Prevenda B.V.B.A. is een vennootschap, gevestigd te Turnhout.
  • Prevenda B.V. is een vennootschap, gevestigd te Oss.

Hierna beide entiteiten te benoemen als Prevenda.

2. Definities

  • Prevenda: De (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de opdrachtgever aanvaardt.
  • De Lastgever (lees: Eigenaar): Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht tot leegstandsbeheer (bezetting ter bede) in het kader van bruikleenovereenkomst aan Prevenda verstrekt.
  • De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht tot verhuurbemiddeling aan Prevenda verstrekt.

3. Opdracht, Bevoegdheid, Non-concurrentie 

3.1 Een opdracht komt tot stand op het moment dat een opdracht wordt geaccepteerd en ondertekend is door Prevenda, hetzij bij afzonderlijke akte, hetzij in het kader van een overeenkomst tot lastgeving danwel tot verhuurbemiddeling.
Een opdracht in het kader van leegstandsbeheer betreft een of meer leegstaand(e) pand(en) zijnde een onroerende zaak c.q. een aantal onroerende zaken, met toebehoren, inclusief bijbehorend erf, dat in afwachting van verkoop, verhuur, sloop, renovatie of een andere ontwikkeling ter beschikking wordt gesteld voor tijdelijk verblijf. In het navolgende wordt het gehele voorwerp c.q. worden alle voorwerpen van de opdracht gezamenlijk aangeduid met “het object”.

3.2 Indien en voor zover lastgever danwel opdrachtgever niet tevens eigenaar is van het object, verklaart lastgever danwel opdrachtgever namens de eigenaar bevoegd te zijn de onderhavige overeenkomst voor deze aan te gaan. Mocht blijken dat lastgever danwel opdrachtgever niet bevoegd was, dan is lastgever danwel opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten, schaden en interesten welke uit de onderhavige overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en/of feitelijkheden voor de eigenaar en/of voor Prevenda mochten voortvloeien, en zal lastgever danwel opdrachtgever Prevenda vrijwaren van alle aanspraken van de eigenaar en/of derden.
Aanvulling en/of wijziging van verstrekte en door Prevenda geaccepteerde opdrachten gelden slechts indien en voor zover schriftelijk door Prevenda bevestigd.

3.3 Lastgever danwel opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst zelf rechtstreeks (derhalve zonder tussenkomst van Prevenda) geen huurovereenkomsten, danwel andere overeenkomsten welke (mede) strekken tot (al dan niet) tijdelijk verblijf in of gebruik van het object, met betrekking tot het object aangaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen.

3.4 Lastgever zal de modellen van overeenkomsten zoals Prevenda deze hanteert niet ten eigen bate of ten behoeve van derden mogen gebruiken.

3.5 Lastgever geeft toestemming aan opdrachtnemer om op naam van Prevenda en voor diens rekening en risico bruikleenovereenkomsten cq overeenkomsten bezetting ter bede met gebruikers aan te gaan voor de aan opdrachtnemer in tijdelijk beheer gegeven onroerend goed.

3.6 De opdrachtgever zal aan Prevenda alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

3.7 Prevenda zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever verantwoording doen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien Prevenda bedragen heeft ontvangen of betaald ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

3.8 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Prevenda, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van of werkzaam voor Prevenda. Het is Prevenda toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld gespecialiseerde bouwkundige inspecteurs of zelfstandige agenten), die niet bij haar in dienst zijn, tenzij de opdrachtgever daarvoor uitdrukkelijk geen voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

3.9 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Prevenda kunnen doorkruisen en/of die Prevenda in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

3.10 Aan Prevenda verstrekte foto’s en informatie mogen door Prevenda ongelimiteerd gebruikt worden voor enigerlei marketing en promotie doeleinden. Hieraan kunnen na verstrekking geen gebruikersrechten meer ontleent worden. 

3.11 Wanneer een bepaling uit deze algemene bepalingen onverbindend, nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, tast dit de overeenkomst niet aan. De overige bepalingen blijven zonder uitzondering van kracht.

4. Voorzieningen, Onderhoud, Kosten bij leegstandsbeheer - Lastgever

4.1 Lastgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van voorzieningen nodig voor het in gebruik geven van het object, meer in het bijzonder voor de aanwezigheid van elektriciteit, water en verwarming en riolering. Belgische woningen dienen over een geldige EPC en geldig conformiteitsattest te beschikken alvorens deze in beheer kunnen worden genomen. 

4.2 Prevenda is gerechtigd zonodig door middel van het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen, op kosten van lastgever, het object geschikt te maken voor het beoogde gebruik, teneinde het in gebruik geven van het object mogelijk te maken. Prevenda zal in overleg met lastgever alle redelijke maatregelen treffen teneinde de kosten van genoemde voorzieningen voor rekening van de lastgever zo laag mogelijk te houden.

4.3 Prevenda is gerechtigd in geval van acute gebreken, c.q. bij ontbreken van genoemde voorzieningen, in naam en voor rekening van lastgever noodvoorzieningen en/of reparaties te treffen teneinde de onder 4.6. genoemde schade te beperken en/of te voorkomen.

4.4 Lastgever vergoedt eenmalig de kosten van plaatsing en verwijdering van een nieuw voordeurslot (evt. met zgn. moedersleutelsysteem) en het verwijderen daarvan en terugplaatsen van het oude slot na beëindiging van de opdracht.

4.5 Lastgever kan Prevenda niet aansprakelijk stellen voor hetgeen door genoemde vennootschap is aangebracht aan noodzakelijke voorzieningen teneinde het object geschikt te maken voor het beoogde gebruik. De door Prevenda in dat kader aangebrachte voorzieningen blijven eigendom van de vennootschap en worden na beëindiging van de opdracht door haar verwijderd.

4.6 Lastgever zal Prevenda vrijwaren van alle schade en/of aanspraken van derden welke als direct of indirect gevolg van de afwezigheid van genoemde voorzieningen zijn ontstaan, nadat het ontbreken daarvan bekend is geworden aan lastgever.

4.7 De kosten van elektriciteit, water en verwarming met betrekking tot het object zijn voor rekening van de lastgever. Voor rekening van de lastgever zijn tevens de kosten van het bij aanvang van de opdracht eenmalig controleren en eventueel repareren van de sanitaire voorzieningen en het eventueel installeren van de door Prevenda ter beschikking te stellen douchevoorziening, boilers en/of systeemsloten. Indien er afwijkende afspraken zijn gemaakt over de nutskosten tussen lastgever en Prevenda dan dient in alle gevallen binnen 3 maanden naar de jaarafsluiting een afrekening te worden opgesteld. Indien een object korter dan 6 maanden in beheer wordt genomen worden aan lastgever € 750,- ex. btw in rekening gebracht voor noodzakelijke aanpassingen aan het pand zoals bv douchevoorziening. 

4.8 Verder komen voor rekening van de lastgever de kosten van groot noodzakelijk onderhoud, reparatie wegens eventuele lekkages, reparatie aan elektriciteits- en watervoorzieningen, riolering alsmede reparaties aan verwarmingsinstallatie(s) en ruitbreuk, kosten van afvoer en stort van huisvuil alsmede alle lasten en belastingen, waaronder de onroerende zaakbelasting en overige heffingen, welke van overheidswege zullen worden opgelegd.

4.9 Prevenda kan op basis van de (last en) opdracht niet worden verplicht tot enig onderhoud of het verrichten van reparaties aan het object, met uitzondering van de door Prevenda in het kader van de (last en) opdracht aangebrachte voorzieningen.

4.10. Wanneer branddetectie en –repressiemiddelen aanwezig en/of verplicht zijn gesteld door overheid of gemeente in het object, dient lastgever zorg te dragen voor aanwezigheid en correct functioneren van deze apparatuur. Tevens dient lastgever de rookkanalen jaarlijks te laten controleren/reinigen en de C.V. installatie jaarlijks te laten onderhouden.

4.11 Prevenda is gerechtigd om voor iedere separaat afsluitbare ruimte een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een bruikleennemer. 

4.12 Indien er gedeeltes van het pand niet gebruikt worden zal eigenaar de toevoer van water af laten koppelen, dit ivm legionella preventie.

4.13 Indien er asbest in het pand aanwezig is dient eigenaar dit aan Prevenda te melden

4.14 Lastgever is verplicht om bij afwijkend gebruik van het pand dit te melden bij de Brandweer.

4.15 Indien Lastgever dan wel een vertegenwoordiger van de Lastgever (bv verkopendmakelaar) het pand wil bezichtigen, dient de eigenaar dit minimaal 2 volle werkdagen voorafgaande aan de bezichtiging te melden bij Prevenda.

4.16 OZB-heffing (eigenaar en gebruiker) van het pand kan eigenaar deze niet verhalen op de gebruiker(s) noch op Prevenda. Deze heffing is voor rekening van Opdrachtgever (ook als Opdrachtnemer rechtstreeks door de gemeente of wordt aangeslagen ongeacht het jaar waar deze betrekking op heeft). Samen met de kosten van de gemeentelijke heffingen o.a. verontreinigingsheffing, rioolrechten, afvalstoffenheffing, afvalverwerking, ingezetenenomslag, en alle overige belastingen, zijn deze in alle gevallen voor rekening van de opdrachtgever.

4.17 Legeskosten voor aanvraag van een (tijdelijke) omgevingsvergunning ten behoeve van leegstandbeheer komen ten laste van Eigenaar, zelfs als Prevenda hiervoor wordt aangeslagen.

4.18 Lastgever is in alle gevallen eindverantwoordelijk voor de veiligheid in en rond het pand. Prevenda zal in geval zij onveilige situatie signaleert deze direct melden bij Lastgever dan wel een vertegenwoordiger welke namens Lastgever is aangesteld. 

4.19 Lastgever is aan opdrachtnemer een onkostenvergoeding verschuldigd ter hoogte van € 750,- ex. Btw indien beheer binnen 3 maanden eindigd. Dit ter dekking van de opstartkosten van Opdrachtnemer.

4.20 Prevenda kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaand overleg met lastgever de frequentie van pandcontroles aanpassen.

4.21 Bijzondere bepaling op grond van de uitbraak van SARS-CoV-2 virus (“Coronaclausule”) Indien het ten gevolge van overheidsmaatregelen die in het kader van de uitbraak van het SARS CoV-2 virus (“coronavirus)” worden genomen niet mogelijk is om het beheerde aan eigenaar/bezetter ter beschikking te stellen op de overeengekomen datum dan wordt deze verplichting van rechtswege opgeschort tot het moment dat de terbeschikkingstelling wel mogelijk is, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van een partij aan zijn wederpartij. De overige verplichtingen en overeengekomen termijnen schuiven dienovereenkomstig op.

4.22 Bij leegstandbeheerpanden waarbij in de overeenkomst is afgesproken dat Prevenda deze dichtplankt, is dit naar eigen inzicht van Prevenda. 

4.23 Bij leegstandbeheerpanden waar Prevenda geen bewoners plaatst en Prevenda dient te zorgen voor een representatieve uitstraling van het object, zorgt Prevenda ervoor dat de tuinen maximaal 3 x per jaar onderhouden worden (1 x voorjaar, 1 x zomer en 1 x najaar). Het beheer is alleen van toepassing voor het aangezicht, dus alleen de voortuin, de achtertuin valt nooit onder het beheer bij Prevenda. Bij inbeheername van deze panden zorgt Opdrachtgever ervoor dat de staat van onderhoud acceptabel is. Indien sprake is van achterstallig onderhoud is Prevenda gerechtigd een professionele partij in te schakelen waarbij de eerste kosten voor rekening opdrachtgever komen. 

4.24 Vanaf 1-1-2022 kunnen wij geen Belgische woningen van Sociale Huisvestingsmaatschappijen in beheer nemen die enkel glas hebben. Deze worden bij een herkeuring niet als  conform geklasseerd.  

4.25 Reparaties met een waarde boven de € 500,- ex btw worden bestempeld als grote reparaties

5. Vergoeding bij Leegstandbeheer

5.1 Indien een niet deelbare ruimte (zoals bv een kamer) wordt betrokken door twee personen, dan geldt een eventuele terugbetalingsafspraak voor eventuele tegemoetkoming alleen voor de eerste inschrijver van de ruimte.

5.2 Prevenda gaat pas over tot afdracht van gelden indien deze door bruikleennemer onherroepelijk zijn ontvangen. 

6. Vergoeding bij verhuurbemiddeling

6.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen in de opdrachtbebestiging is opdrachtgever de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde een (huur/koop)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door Prevenda verleende diensten.

6.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Prevenda en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd.

6.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde na de datum van beëindiging van deze overeenkomst een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van Prevenda en is de opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

6.4 Een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder komt tot stand nadat kandidaat huurder mondeling en/of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de woonruimte te willen huren tegen de hem bekendgemaakte condities en verhuurder akkoord gaat met de kandidaat huurder als nieuwe huurder.

6.5 Een koopovereenkomst tussen koper en verkoper komt tot stand nadat kandidaat koper mondeling en/of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het object te willen kopen tegen de hem bekendgemaakte condities en verkoper akkoord gaat met de kandidaat koper als koper. De verschuldigde courtage als bedoeld in Artikel 6.3 is pas opeisbaar bij notariele overdracht.

7. Hoogte vergoeding bij verhuurbemiddeling en betaling

7.1 De in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Prevenda gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.

7.2 De vergoeding voor de werkzaamheden (het loon) en de vergoeding van de onkosten zullen door Prevenda gedurende de opdracht worden gefactureerd. De in de opdracht genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting. De opdrachtgever vergoedt de door Prevenda ter zake de opdracht verschuldigde omzetbelasting. Indien opdrachtgever betalingen zal ontvangen van derden via het kantoor van Prevenda geeft opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Prevenda om de voornoemde vergoedingen te verrekenen met de van derden te ontvangen betalingen.

7.3 Mocht de opdrachtgever de opdracht tot bemiddeling aan Prevenda intrekken, opschorten of beëindigen vanwege niet aan Prevenda toe te rekenen omstandigheden alvorens er tussen hem en een derde een overeenkomst tot stand is gekomen, dan is hij gehouden om aan Prevenda de vergoeding van de alsdan door Prevenda gemaakte onkosten alsmede een bedrag van € 250,- zijnde de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, te betalen, mits er gerede kans bestond dat er uiteindelijk een overeenkomst tot stand zou komen. Prevenda is tevens gerechtigd om bij een huurovereenkomst de opdrachtgever 1 maand huur in rekening te brengen en bij een koopovereenkomst die door Prevenda tot stand is gekomen 1% van de verkoopprijs.

7.4 De betaling van de facturen dient, indien deze niet verrekend kunnen worden met betalingen van derden, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7.5 Prevenda kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de factuur verrekend.

7.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand. Indien ook na de eerste aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is de opdrachtgever aan Prevenda buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,=. Indien de factuur niet is voldaan, heeft Prevenda het recht om, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Prevenda is alsdan niet aansprakelijk voor de schade, die is ontstaan als gevolg van de opschorting.

7.7 Betaling dient te geschieden zonder dat de opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

7.8 Betaling dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven.

7.9 Prevenda zal aan opdrachtgever, indien dit een overeenkomst tot verhuur betreft, de ontvangen gelden van huur en borg, na aftrek van kosten en loon, overmaken binnen een maximale periode van 14 werkdagen.

7.10 Prevenda is gerechtigd de opdracht tot dienstverlening per direct te beëindigen indien er in haar ogen grensoverschrijdend gedrag plaats vindt zoals fysiek of verbaal geweld, het uiten van bedreiging of het uitspreken van gebrek aan vertrouwen. 

8. Schade, Verzekering, Aansprakelijkheid bij leegstandsbeheer en verhuurbemiddeling

8.1 Prevenda adviseert lastgever alsmede opdrachtgever / eigenaar van de onroerende zaak om ten behoeve van het object een behoorlijke brand- en opstalverzekering af te sluiten, uitgaande van het beoogde gebruik, te weten tijdelijk verblijf van personen in (delen van) het object of (algehele) verhuur, dan wel voor zover het object reeds tegen brand en opstal is verzekerd door de verzekeringmaatschappij te informeren omtrent het gewijzigde gebruik van het object.

8.2 Indien lastgever bij leegstandsbeheer verkiest ten behoeve van het object geen verzekering als voornoemd af te sluiten of te doen aanvullen, is alle schade, welke door een dergelijke verzekering als genoemd zou worden gedekt, in elk geval voor rekening van lastgever.

8.3.1 De verplichting van Prevenda bij leegstandsbeheer tot oplevering ontruimd en vrij van bewoners na het einde van de door haar krachtens de opdracht aangegane overeenkomsten geldt tussen partijen als een inspanningsverplichting. Deze inspanningsverplichting geldt niet voor op verzoek van lastgever met door deze voorgedragen personen en Prevenda aangegane overeenkomsten. Slechts indien lastgever bewijst dat Prevenda Beheer haar verplichtingen op dit vlak ernstig heeft veronachtzaamd kan de vennootschap terzake in gebreke komen te verkeren. Prevendais niet aansprakelijk voor schade van lastgever, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de niet nakoming van voormelde inspanningsverplichting, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Prevenda.

8.3.2 Prevenda is, ook indien zij in gebreke verkeert, niet aansprakelijk voor enige schade welke lastgever mocht lijden, noch voor enige schade en/of enig gebrek, verborgen of openlijk, die het gebruik van het object mocht veroorzaken. Lastgever vrijwaart Prevenda ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade welke zij in enig verband met het object mochten lijden, al dan niet veroorzaakt door enig gebrek van het object, waaronder doch niet beperkt tot schade aan personen en/of zaken die zich in, op of nabij het object bevinden.

8.3.3 Prevenda is niet verplicht een verzekering ten behoeve van het object af te sluiten. Schade als gevolg van gehele of gedeeltelijke (niet) verzekering zijn voor rekening en risico van de lastgever.

8.4 In het kader van leegstandsbeheer is Prevenda beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Prevenda beperkt tot het bedrag van € 5.000,00 in het geval van leegstandsbeheer of, indien de reeds aan Prevenda betaalde vergoeding voor de werkzaamheden in het kader van leegstandsbeheer hoger is, tot een bedrag gelijk aan die vergoeding met een maximum van € 10.000,00.

8.5 In het kader van verhuurbemiddeling is Prevenda beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Prevenda beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte courtage.

8.6 De opdrachtgever vrijwaart Prevenda tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Prevenda voor de opdrachtgever danwel lastgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Prevenda.

8.7 Indien en voorzover een pand onbewoonbaar is verklaard en dit niet voor de inbeheername schriftelijk is kenbaar gemaakt aan Prevenda danwel na de inbeheername onbewoonbaar wordt verklaard zal deze overeenkomst worden ontbonden. Prevenda is niet aansprakelijk jegens zowel opdrachtgever, eigenaar en / of bewoner. In de voorengenoemde situaties zal Prevenda contractspartij 795,- excl BTW in rekening brengen. Indien Prevenda verbouwingen en/of verbeteringen voor haar eigen rekening heeft uitgevoerd aan het object zullen deze kosten in rekening worden gebracht voorzover het object korter dan 24 maanden in beheer is geweest. 

8.8 Alle inventaris die zich op het moment van in beheername in het pand bevindt wordt geacht te zijn achtergelaten en valt niet onder verantwoordelijkheid van Prevenda. Prevenda is dan ook niet verantwoordelijk voor schade of verlies hiervan.  

8.9 Iedere bewoner of gebruiker dient de volgende verzekering zelfstandig af te sluiten, te weten een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren - voorheen bekend als WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering)), alsook een inboedelverzekering en glasverzekering.  

8.10 Indien een bewoner of gebruiker bij een uitcheck niet op komt dagen of verstek laat gaan dan zal Prevenda hiervoor een kosten raming maken. Deze kosten bedragen de werkelijk gemaakte kosten met een minimum van € 175,00 excl. btw, en zullen verrekend worden met de borg. 

8.11 Indien bij tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandwet toestemming nodig is van de bank dan accepteert Prevenda geen aansprakelijkheid richting opdrachtgever indien de bank geen voorlopige toestemming verstrekt, dan wel een voorlopige toestemming niet omzet in een definitieve toestemming. 

8.12 Lastgever is verantwoordelijk voor alle vervaltermijnen in geval van tijdelijke verhuur alsook verhuur in het kader van de leegstandwet. 

9. Looptijd bij verhuurbemiddeling

9.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Prevenda is verstrekt.

9.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

9.3 De opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

9.4 Prevenda is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a) De opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst dan wel met andere tussen Prevenda en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Prevenda op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming; b) In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringregeling voor natuurlijke personen;
c) Indien er naar het oordeel van Prevenda spraken is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Prevenda en de opdrachtgever; d) Indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt; e) Indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Prevenda;
f) Indien blijkt dat de opdrachtgever aan Prevenda onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Prevenda met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g) Indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Prevenda tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

9.5 Indien een Premium beheer pakket deel uit maakt van een verhuuropdracht, dan wordt deze geacht te lopen voor de duur van huurovereenkomst. Bij voortijdige beeindiging van het Prevenda Premium beheer pakket zal Prevenda een bedrag van € 500,00 excl btw (€ 605,00 incl btw) in rekening brengen voor gemaakte kosten, met een minimale opzeg van 1 volle kalendermaand. 

9.6 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

9.7 Opeenvolgende tijdelijke huurovereenkomsten leiden vrijwel altijd tot huurbescherming. 

10. Looptijd bij verkoop

10.1 De looptijd van een internetbasisplaatsing heeft een looptijd van 1 jaar. Prevenda mag daarna zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving de plaatsing verwijderen.

11. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten leegstandsbeheer

11.1 Als lasthebber heeft Prevenda in geval van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst(en), met name in geval van niet-nakoming van de overeenkomst(en) door gebruiker(s) de bevoegdheid als middellijk vertegenwoordiger van lastgever in eigen naam in en buiten rechte op te treden.
De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tot tijdelijk gebruik, zijn voor rekening van Prevenda tot maximaal € 4.500,= per object. Al het meerdere komt voor rekening van lastgever die deze kosten op eerste verzoek aan Prevenda Beheer zal vergoeden.

12. Beëindiging bij leegstandsbeheer

12.1 Opzegging zowel van de zijde van de lastgever als van de zijde van Prevenda, dient te geschieden bij aangetekende brief met handtekening retour met inachtneming van een opzegtermijn van 28 werkdagen na datum van ontvangst van eerdergenoemde aangetekende brief.

12.2 Indien de lastgever bij beëindiging van de opdracht de zittende bruikleennemer(s) over wil nemen, of wel voor eigen beheer ofwel voor beheer bij een derde partij welke niet gelieerd is aan Prevenda, dan berekent Prevenda hiervoor een exitvergoeding welke gelijk is aan 3 volle bruikleen- en servicevergoeding gebaseerd op de bezetting welke aanwezig was op de dag van ontvangst opzegging als dekking voor de gemaakte acquisitiekosten. 

12.3 Indien de lastgever binnen drie maanden na het verlenen van de opdracht aan Prevenda de opdracht opzegt, wordt door Prevenda aan lastgever een nader tussen partijen overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij gebreke van nadere bepaling van dat bedrag wordt in ieder geval € 750,= per object in rekening gebracht.

13. Bijzondere bepalingen Corona

13.1 VERHUUR :  Bijzondere bepaling op grond van de uitbraak van SARS-CoV-2 virus (“Coronaclausule”). Indien het ten gevolge van overheidsmaatregelen die in het kader van de uitbraak van het SARS CoV-2 virus (“coronavirus)” worden genomen niet mogelijk is om het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen op de overeengekomen datum dan wordt deze verplichting van rechtswege opgeschort tot het moment dat de terbeschikkingstelling wel mogelijk is, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van een partij aan zijn wederpartij. De overige verplichtingen en overeengekomen termijnen schuiven dienovereenkomstig op.

13.2 BEMIDDELING: Bijzondere bepaling op grond van de uitbraak van SARS-CoV-2 virus (“Coronaclausule”) Ten tijde van de totstandkoming van deze bemiddelingsopdracht is sprake van een wereldwijde uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2, ook aangeduid als Covid-19). De uitbraak kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en overheidsingrijpen waarbij personen– en/of goederenverkeer geheel of gedeeltelijk wordt beperkt en waardoor het niet mogelijk is om één of meerdere, voor de uitvoering van deze bemiddelingsopdracht noodzakelijke handelingen (tijdig) te verrichten. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat de makelaar hierdoor mogelijk tijdelijk niet in staat zal zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

13.3 KOOPOVEREENKOMSTEN: Bijzondere bepaling op grond van de uitbraak van SARS-CoV-2 virus (“Coronaclausule”). Ten tijde van de totstandkoming van deze koopovereenkomst is sprake van een wereldwijde uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2, ook aangeduid als Covid-19). De uitbraak kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten en overheidsingrijpen waarbij personen- en/of goederenverkeer geheel of gedeeltelijk wordt beperkt en waardoor het niet mogelijk is om één of meerdere, voor de uitvoering van deze koopovereenkomst noodzakelijke feitelijke- en/of rechtshandelingen (tijdig) te verrichten.

13.3.1 Partijen kunnen thans nog niet overzien in hoeverre de uit de uitbraak voortvloeiende gevolgen ertoe leiden dat de uitvoering van deze koopovereenkomst naar objectieve maatstaven tijdelijk of blijvend onmogelijk zal zijn en komen het navolgende overeen. Partijen stellen vast dat in dat geval sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW zodat de onmogelijkheid van een partij om de overeenkomst uit te voeren niet aan hem toerekenbaar is en/of dat sprake is van een onvoorziene omstandigheid die van dien aard is dat de wederpartij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, hierna aangeduid als “de Omstandigheid”.

13.3.2. Indien zich een Omstandigheid voordoet kan de meest gerede partij de in de koopovereenkomst vermelde termijnen verlengen met de tijd dat deze Omstandigheid zich voordoet, in totaal met maximaal zes weken. Indien een Omstandigheid langer dan zes weken duurt kan de meest gerede partij deze koopovereenkomst ontbinden. Een beroep op een Omstandigheid met vermelding van het daaraan te verbinden rechtsgevolg dient binnen drie dagen nadat de Omstandigheid kenbaar is geworden via gangbare communicatiemiddelen schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken te worden gedaan aan de wederpartij of diens makelaar. Uit deze bewijsstukken dient de Omstandigheid alsmede de tijdsduur die daarmee gemoeid is genoegzaam te blijken.

13.3.3. Indien een partij op deze grond een in de koopovereenkomst vermelde termijn verlengt met in totaal meer dan drie weken, dan is de wederpartij bevoegd om de koopovereenkomst binnen drie dagen nadat dit kenbaar is gemaakt te ontbinden.

13.3.4. Indien een gerechtvaardigd beroep wordt gedaan op een verlenging van een termijn, zijn partijen over en weer geen vergoeding verschuldigd. Indien een partij op grond van deze bepaling de koopovereenkomst ontbindt, zijn partijen hiervan bevrijd zonder over en weer enige vergoeding verschuldigd te zijn.

14. Toepasselijk recht, Wijziging, Geschillen 


Op de opdracht, de eventuele onderliggende rechtsverhouding en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Prevenda behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien dat in redelijkheid geboden is. Opdrachtgever danwel lastgever wordt geacht na schriftelijke melding daarvan stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met eventuele wijziging en/of aanvulling indien daartegen niet binnen een maand na dagtekening schriftelijk bezwaar is gemaakt.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch (voor Nederlandse geschillen) of Antwerpen (Belgische geschillen), tenzij Prevenda er om haar moverende redenen de voorkeur aan geeft het geschil te doen berechten door de rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van opdrachtgever / lastgever. Voor geschillen welke tot de competentie van de Kantonrechter behoren blijft uitsluitend de volgens de normale regelen bevoegde Kantonrechter bevoegd.

Indien Prevenda over genoemde bedragen BTW verschuldigd is zal zij die doorberekenen aan opdrachtgever cq. lastgever.

15. Overhandiging, Reikwijdte der bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden worden aan iedere opdrachtverlenende wederpartij van Prevenda ter hand gesteld, en zijn van toepassing op iedere aan Prevenda verleende opdracht als hier bedoeld, zomede op de daaraan eventueel ten grondslag liggende rechtsverhouding.
Ingeval van nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de eventuele ongeldige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze voorwaarden behouden blijft.

De door Prevenda bedongen uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid, zomede alle overige verweermiddelen welke de vennootschap aan haar rechtsverhouding met lastgever, inclusief deze Algemene Voorwaarden, mocht kunnen ontlenen, gelden mede ten behoeve van haar bestuursleden, ondergeschikten, alsmede ten behoeve van door haar ingeschakelde derden en/of hulppersonen.